Denne hjemmesider er ikke længere understøttet i Internet Explorer.
Venligst åben siden i Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.
Kan vi hjælpe?
7015 3232

Rejsebetingelser

Alltime Travel A/S, cvr. nr. 43484699 - (herefter Alltime Travel) er teknisk arrangør af alle ferier på alltime-travel.dk. Ferien er købt på følgende betingelser:

1. Generelt om lejeaftalen
Alltime Travel er som udlejer af de på www.alltime-travel.dk nævnte lejeobjekter kun ansvarlig for fejl og mangler, der direkte kan henføres til bureauet. Alle ændringer af aftalen mellem lejer (kunde) og udlejer (Alltime Travel) skal være skriftlige for at opnå gyldighed.

2. Rejsegarantifonden / Pakkerejse
Alltime Travel er medlem af Rejsegarantifonden med nr. 3483. Der gøres opmærksom på, at dækning i Rejsegarantifonden kun gælder pakkerejser. En pakkerejse skal være bestilt, mens rejser ikke frarådes af Udenrigsministeriet (UM) og betingelserne i henhold til pakkerejseloven kan kun gøres gældende hvis dette opfyldes. En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af indkvartering og mindst en af følgende 2 elementer:

  • Transport

 • Anden turistmæssig ydelse* (der ikke er knyttet til transport eller indkvartering)*Anden turistmæssig ydelse kan være fx. badeland, liftkort, skileje og/eller skiskole.

Tilkøb af anden turistmæssig ydelse eller transport skal være tilkøbt og betalt senest 24 timer fra modtagelse af bookingbekræftelse / faktura for at opnå dækning under pakkerejseloven.  Tilkøb skal desuden udgøre en naturlig og forholdsmæssig andel i forhold til antal personer på rejsen. Se UM’s rejsevejledninger her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

3. Lejemålets pris / betaling
Alle priser vist på siden er i danske kroner DKK og inkl. MOMS.

Lejeaftalen bekræftes ved kundens indbetaling af 1. rate eller ved indbetaling af det fulde lejebeløb og herefter er lejers reservation bindende. 1. rate udgør 25 % af rejsens pris som betales senest 3 dage efter bestilling eller på den dato, som fremgår af fakturaen. Betaling er via bankoverførsel eller med betalingskort/kreditkort via kundelogin og beløbet hæves umiddelbart efter betaling. Ved tidlig bestilling betales et depositum på kr. 500,- som er en del af de 25 %. De kr. 500,- betragtes ikke som 1. rate. Restbeløbet / 2. rate betales senest 8 uger før afrejse eller på den dato, som fremgår af fakturaen. Bestilles boligen mindre end 8 uger før ankomst, betales det fulde beløb med betalingskort på hjemmesiden samtidig med din booking og beløbet hæves umiddelbart efter booking. 

Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt kan opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- Alltime Travel har ret til uden varsel at annullere aftalen, hvis restbeløb ikke indbetales rettidigt. Den indbetalte 1. rate / 25 % af rejsens pris er i så fald tabt, og refunderes ikke. 

Til prisen tillægges et obligatorisk gebyr, dækkende udvidet lovpligtig ansvarsforsikring og ekspeditionsgebyr på 4% af lejemålets pris for sommerferier, dog min. kr. 250,00 og maks. kr. 350,00. For skiferier i Østrig gælder 2% af lejemålets pris, dog maks. kr. 150,00.

For skiferie i Sverige og Norge opkræves ikke ekspeditionsgebyr. Ved bestilling af 2 eller flere lejemål skal gebyret betales pr. faktura. Tilkøber du en ikke-refunderbar transport (færge, tog eller fly) til det bestilte ophold, betales denne straks ved bestilling, og 1. rate af lejeobjektet betales senest 3 dage efter modtagelse af fakturaen eller på den oplyste dato.

Børne- og 3. personrabatter gælder kun ved 2 eller flere fuldt betalende voksne pr. værelse / enhed.

Bemærk, det er pga. gældende hvidvask-lovgivning ikke muligt at indbetale mere end kr. 19,999,- kontant pr. rejse.

Følgende betalingskort accepteres på siden: Visa, Mastercard og Dankort. Login på "Kunde login" for at se din bestilling, og betale for din ferie. Det er gratis at betale med betalingskort, dog ikke firmakort og udenlandsk udstedte kort.

4. Prisændring
Alltime Travel er berettiget til at hæve lejen forholdsmæssigt, hvis der sker prisstigninger som følge af nye skatter, afgifter eller ved valutakursændringer. Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet. Sænkes prisen på et produkt efter din indbetaling af 1. rate / 25% af rejsens pris, kan differencen ikke refunderes.

5. Tryghedspakke inkl. afbestillingsforsikring
Pakken giver ret til at afbestille indtil 60 dage før ankomst, inden kl. 12.00 - uden dokumentation. Ved afbestilling tilbagebetales rejsens pris, fratrukket en selvrisiko på 5 %, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr. Har du tilkøbt tryghedspakken kan du gebyrfrit foretage ændringer indtil 14 dage før ankomst. Hvis der i forbindelse med ændringen er omkostninger til feriestedet/leverandøren, skal denne omkostning betales af lejer. Der henvises til pkt. 8 for yderligere information om ændringer. Du er også garanteret, at den bestilte rejse ikke ændres ved forhøjelse af valutakurser. Din købskurs er fast, når du har bestilt. Ved dokumenteret sygdom kan ferien annulleres helt frem til kl. 12.00 dagen før ankomst. Det indbetalte beløb tilbagebetales med fradrag af en selvrisiko på 5 % af rejsens pris, samt tryghedspakkens pris og evt. ekspeditionsgebyr, såfremt det ved lægeattest dokumenteres, at en af rejsedeltagerne, disses børn, ægtefæller, børnebørn, forældre, bedsteforældre, eller søskende dør, rammes af alvorlige ulykkestilfælde eller af akut alvorlig sygdom. Personer der er fyldt 75 år, og personer der lider af kroniske sygdomme, kan ikke dækkes af tryghedspakken. Svangerskab og følger deraf betragtes ikke som sygdom. Udlejer skal informeres så snart sygdommen, der afstedkommer afbestillingen, indtræder. Blanket til udfyldelse af lægen rekvireres hos Alltime Travel og skal fremsendes senest 7 dage efter henvendelsen. Omkostninger til dokumentation betales af lejer. Alltime Travel forbeholder sig ret til at kræve yderligere undersøgelser ved egen læge. Ved hjemrejse pga. sygdom under ferien dækker tryghedspakken ikke. I force majeure situationer såsom krig, strejke, naturkatastrofe og lignende bortfalder retten til afbestilling 60 dage før ankomst. Annulleres ferien helt, kan den ikke genbestilles indenfor de næste 48 timer. Økonomi færge-, fly- og togbilletter refunderes aldrig. Skiboliger til mere end 13 personer: Ved bestilling med mere end 90 dage til ankomst skal de første 25% betales med det samme, og kan kun annulleres med tryghedspakken indenfor de første 7 dage efter bestilling. 1. betalingsrate er 25% af opholdets pris, og ved annullering mere end 7 dage efter bestilling og med mere end 90 dage til ankomst, vil annulleringsgebyret være på 25% (1. rate). Ved bestilling af ferie med mindre end 90 dage til ankomst, betales hele ferien, og ved køb af tryghedspakke, dækker denne kun ved sygdom i henhold til lejebestemmelserne.

6. Tilkøb
Priser og betingelser for bestilte tilkøb såsom aircondition, sengelinned, håndklæder, slutrengøring, barneseng, liftkort, skileje m.m. skal fremgå af fakturaen og voucheren for at kunne gøres gældende. På faktura / voucher fremgår det om tilkøb betales hjemmefra eller lokalt på feriestedet.

7. Gavekort/tilgodebevis
Gavekort og tilgodebeviser udstedes af Alltime Travel på vegne af udlejer, og kan benyttes til køb af rejser og ferieboliger på www.alltime-travel.dk.Gavekort og tilgodebeviser er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen, og kan ikke ombyttes til kontanter.

8. Ændringer / fortrydelse
Ændring af den foretagne bestilling, kan foretages mod et gebyr på kr. 300,00. Såfremt der i forbindelse med ændringen er ekstra omkostninger til feriestedet/leverandøren skal denne omkostning betales af lejer. Lejeren har ret til afbestilling af lejeobjektet indtil 8 uger før lejeperiodens start. Ved en sådan afbestilling tilbagebetales 1. betaling ikke – udgørende 25% af den samlede lejepris. Ved afbestilling senere end 8 uger før lejeperiodens start er det samlede lejebeløb tabt - det vil sige restbeløbet skal under alle omstændigheder indbetales. Såfremt der ikke er tilkøbt en tryghedspakke tages 100,00 kr. i gebyr for en ændring/annullering af skileje og liftkort pr. gang. Ved ændring af skiskole, færgebillet og tog efter modtagelse af voucher opkræves et gebyr på 100,00 kr. + et evt. gebyr eller prisdifference til leverandøren. Eventuelle tilkøbte økonomibilletter (tog, færge eller fly) kan ikke ændres eller tilbagebetales. Ændringer, der ønskes foretaget efter ankomst til destinationen, skal ske ved henvendelse til repræsentanterne på pladsen, personalet i receptionen eller til ejeren af ferieboligen. Ved en ændring forstås bl.a. tilføjelse af ekstra rejsedeltagere, ekstra dage eller f.eks. anden boligtype inden for samme leverandør i samme prisniveau. Ombooking til næste år anses ikke for en ændring, men en fortrydelse. Vi kan ikke garantere at en ændring er mulig og ændringen bekræftes først ved fremsendelse af ny faktura / bookingbekræftelse. Er der ekstra omkostninger udover de 300,00 kr., vil det fremgå af bookingbekræftelsen.

9. Lejers ansvar
Lejer er forpligtet til at kontrollere den fremsendte faktura/voucher, og det er således lejers ansvar at alle oplysninger, datoer m.v. er korrekte, og i overensstemmelse med det bestilte. Lejer er forpligtet til at behandle lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig vis, idet lejer hæfter for alle skader, som lejer eller lejers medrejsende har forårsaget. Ved lejemålets begyndelse udleveres nøgler mod evt. betaling af depositum. Depositum betales normalt i det pågældende lands valuta og modsvarer normalt ca. 1.500 - 2.500 kr. (I tilfælde hvor depositum er større end det her nævnte, vil det fremgå af fakturaen). Det deponerede beløb tilbagebetales ved lejeperiodens ophør – enkelte steder tilbagebetales depositum ved hjemkomst på egen bankkonto direkte fra feriestedet – hvis lejeobjektet, med alt hvad dertil hører, afleveres i behørig stand. Lejerens hæftelse for skader bevares, selvom de beløbsmæssigt overstiger det indbetalte depositum. Afhentning af nøgle skal ske i det på voucheren angivne tidsrum, lejer er forpligtet til at rette henvendelse til det pågældende sted, hvis ankomst ikke er muligt i det angivne tidsrum. Henvendelse skal ske i det anførte tidsrum.

10. Udlejers ansvar
Udlejers erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art, kan udlejer ikke drages til ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig for glemte eller bortkomne vouchers og billetter. Udlejer forbeholder sig ret til, i tilfælde af kontraktbrud fra lejeobjektets ejers side, ekspeditionsfejl eller lignende enten at tilbagebetale den erlagte leje eller erstatte et lejet lejeobjekt med et andet. Skulle sidstnævnte være billigere end det oprindelige, vil prisdifferencen blive tilbagebetalt. Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer i forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (f.eks. ændringer i fiskerettigheder, badeforhold, forhøjelse eller indførelse af lokale skatter, lukning eller dårlig forbindelse på lokale WI-FI anlæg, lukning af butikker og restauranter o. lign., nedlæggelse af skilifter m.m.), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvar for forringelse af lejerens ferieophold, når det skyldes vejrforhold samt lokale forordninger såsom badeforbud, kortere perioder med nedlukning af pool, grill-forbud, lukning af skilifter og lignende. Udlejer tager forbehold for tastefejl i katalog/internet og fejlinformation fra samarbejdspartner. Udlejer er kun ansvarlig for det bestilte og som fremgår af lejers faktura/bookingbekræftelse og voucher. Regler herfor fremgår af lejebestemmelserne, som er fremsendt sammen med bookingen. Har lejer aftalt særlige vilkår eller fået bekræftet et særligt ønske, er dette kun gældende hvis og når det fremgår skriftligt af lejers faktura/bookingbekræftelse og voucher. Lejer er ansvarlig for at få fremsendt en ny bookingbekræftelse, hvoraf det fremgår.

11. Force Majeure
Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt lejer pga. personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende) bliver forhindret i at udøve, den af ham ifølge lejekontrakten tilkommende brugsret.Alltime Travel kan med øjeblikkelig virkning ophæve lejeaftalen, hvis lejeboligen ikke bliver stillet til disposition som følge af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofe, epidemier/pandemier og lignende).

12. Reklamation
Mangler og reklamation håndteres af Alltime Travel. Eventuelle reklamationer over lejeboligen skal altid forelægges udlejers repræsentant på feriestedet straks ved overtagelse af lejemålet, og senest 24 timer efter ankomst. Utilfredsstillende rengøring er et forhold mellem lejer og repræsentanten for feriestedet/objektet og skal meldes på ankomstdagen. Lejeren skal give repræsentanten en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre eventuelle fejl. Kan problemet ikke løses med personalet på feriestedet, er det meget vigtigt, at lejer straks kontakter Alltime Travel, som vil forsøge at afhjælpe problemet i samarbejde med personalet på feriestedet. Reklamationer og mangelindsigelser, som ikke kan afhjælpes på stedet, og som ønskes behandlet af Alltime Travel på vegne af udlejer, skal være Alltime Travel i hænde senest 7 dage efter hjemkomst. Rejser lejeren fra lejeobjektet uden forinden at have underrettet Alltime Travel og uden at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en eventuel fejl eller skade, kan udlejer ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt. Hvis lejer ikke har underrettet Alltime Travel om mangler og indsigelser under opholdet, har Alltime Travel ikke mulighed for at behandle disse.

13. Prisgaranti
Udlejer giver prisgaranti på alle produkter på alltime-travel.dk. Prisgarantien betyder, at såfremt du finder præcis samme produkt (dvs. bolig samt relaterede og obligatoriske ekstraudgifter såsom skatter, ekspeditionsgebyrer, slutrengøring m.m.) billigere, får du boligen til den fundne pris. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1) Boligen skal være ledig og kan lejes under samme betingelser hos en anden dansk rejsearrangør 2) Dokumentation skal være os i hænde senest 7 dage efter bestilling af boligen. 3) Dokumentation skal altid foreligge 30 dage før første lejedag. Prisgarantien dækker udelukkende leje af boligen. Tilkøb er ikke dækket af garantien. Prissammenligningen skal ske i forhold til normalprisen, dvs. prisgarantien kan ikke gøres gældende for specielle tilbud, begrænset antal eller kampagnepriser.

14. Udveksling af kontaktoplysninger med Alltime Travel samarbejdspartnere - persondata
For at kunne administrere din bestilling og give dig den bedste service, videregiver Alltime Travel relevante personoplysninger som bl.a. mobilnummer, mailadresse, fødselsdatoer eller anden relevant information, til samarbejdspartnere, hvor dette har relevans. Der er tale om samarbejdspartnere, hvor Alltime Travel har en databehandleraftale. Du vil udelukkende blive kontaktet af Alltime Travels samarbejdspartnere angående dit ophold. I forbindelse med, at vi videregiver jeres relevante kontaktoplysning, vil I kunne modtage direkte information fra Alltime Travels samarbejdspartner om for eksempel ankomstinformation, tid og sted og evt. koder til døre og nøgleboks. Anden relevant information kan være ved eventuelle aflysninger og forsinkelser af transport, som færgeoverfarter. I tilfælde af et eventuelt mellemværende mellem Alltime Travels samarbejdspartner og lejer, vil Alltime Travel være berettiget til at videregive lejers relevante kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger, der er videregivet til samarbejdspartnere, vil ikke blive brugt til markedsføring, og vil blive slettet efter afholdelse af den aktuelle rejse.

Når du booke en rejse med Alltime Travel godkender du samtidig vores privatlivspolitik som du finder her

15. Lovvalg og værneting

Ethvert søgsmål mod Alltime Travel (udlejer) afgøres efter dansk ret, og anlægges ved retten i Glostrup, og dansk ret er aftalt lovvalg mellem parterne.

16. Kontrakten er indgået med, og teknisk arrangør / udlejer er:

Alltime Travel A/S
Sydvestvej 15, 4. sal
2600 Glostrup

Cvr. nr.: 43484699

Lejekontrakten indgås således direkte mellem lejer og udlejer på ovenstående betingelser.

Der tages forbehold for trykfejl.

Rejsebetingelser november 2022.